Op deze pagina vindt u een volledig overzicht van de juiste indiening of vervulling van alle Corporate Compliance Taken voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid in India - in overeenstemming met de Vennootschapswet, 2013 en de Wet beheer buitenlandse deviezen (FEMA), 1999.

Download WB Nalevingskalender

Kalender voor de naleving van de regelgeving voor het begrotingsjaar 2019-2020

TitelBeschrijvingTijdlijnen
Q1: Apr-Juni
bestuursvergaderingVastlegging van het minimumaantal van vier vergaderingen van de Raad van Bestuur per jaar (BM 1)binnen 120 dagen na de vorige BM
Vorm MBP-1Bekendmaking van belangen in andere vennootschappen/entiteiten door elke Bestuurderdoor de eerste bestuursvergadering van het boekjaar
*(en op het ogenblik van elke verdere wijziging in de loop van het jaar)
Formulier DIR-8Indiening van een kennisgeving van diskwalificatie door iedere Bestuurderdoor de eerste bestuursvergadering van het boekjaar
*(en op het ogenblik van elke verdere wijziging in de loop van het jaar)
Formulier DIR-3 KYCIndiening van documenten ter verificatie van ID- en adresbewijzen van elke houder van een Director Identification Number (DIN)
*omvat verificatie van mobiel nummer en e-mail-ID via eenmalige wachtwoorden (OTP's)
uiterlijk op 30 juni (vroeger op 30 april)
Formulier INC-22A
(Formulier "ACTIEF")
Verslaglegging over de naleving van belangrijke voorschriften (bv. indiening van jaarrekeningen, personeel op sleutelposities, accountants enz.) en controle van de statutaire zetel door elke onderneming die op of vóór 31/12/2017 is opgerichtvóór 15 juni (vroeger 25 april)
Formulier MSME-1Melding van uitstaande schulden (aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen/entiteiten) voor het halfjaar dat begint van oktober tot maart door nader bepaalde ondernemingenvóór 30 mei (vroeger 30 april)
Formulier BEN-1Indiening van een verklaring door elke aanzienlijke begunstigde eigenaar (SBO) bij de rapporterende onderneming waarin hij/zij de aanzienlijke begunstigde eigendom (gespecificeerde indirecte rechten op aandelen / stemrecht / zeggenschap over de rapporterende onderneming) bezitvoor 08 mei
Formulier BEN-2Indiening van het formulier door de meldende onderneming die van een van haar SBO's informatie in BEN-1 heeft ontvangenTegen 07 Juni
Formulier DPT-3Melding van uitstaande ontvangsten van geld/leningen die door een vennootschap als deposito's worden beschouwd en niet als deposito's worden beschouwd op 31 maartvoor 30 juni
Q2: juli-sept.
bestuursvergaderingVastlegging van het minimumaantal van vier vergaderingen van de Raad van Bestuur per jaar (BM 2)binnen 120 dagen na de vorige BM
RBI-formulier buitenlands passiva en activa (FLA-aangifte)Voorlopige jaarrekeningen moeten bij RBI worden ingediendVoor 15 juli
Goedkeuring van de jaarlijkse financiënGoedkeuring en machtiging tot ondertekening van de jaarlijkse financiële staten (bestaande uit de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichtingen bij de rekeningen)
*Ondertekening door twee directeuren (inclusief MD), CEO, CFO, CS
voor de AVA
auditrapportOndertekening van het controleverslag door de accountantsop of na de ondertekening van de financiële staten door de Bestuurders
Verslag van het bestuurGoedkeuring en machtiging tot ondertekening van het verslag van de Raad
*Ondertekening door voorzitter / twee directeuren (waaronder MD)
op of na de ondertekening van het controleverslag door de accountants
Aankondiging van AvAVerzending van de oproeping voor de jaarlijkse algemene vergadering (AVA)ten minste 21 dagen voor de AvA
*met instemming van 95% of meer van de aandeelhouders kan ook een kortere termijn worden gesteld
Jaarlijkse Algemene Vergadering (AGM)Jaarlijks minstens één vergadering van aandeelhouders of van gemachtigde vertegenwoordigers van aandeelhouders beleggen voor de goedkeuring van de jaarrekening- binnen 9 maanden na afsluiting van het boekjaar, d.w.z. uiterlijk op 31 december voor de eerste AvA; en
- binnen 6 maanden na afsluiting van het boekjaar, d.w.z. uiterlijk op 30 september voor andere dan de eerste AvA
Q3: Okt-Dec
bestuursvergaderingVastlegging van het minimumaantal van vier vergaderingen van de Raad van Bestuur per jaar (BM 3)binnen 120 dagen na de vorige BM
Formulier MSME-1Melding van uitstaande schulden (aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen) voor het halfjaar dat begint van april tot september door nader bepaalde ondernemingenVoor 31 oktober
Formulier AOC - 4Indiening van het jaarverslag (bestaande uit de aankondiging van de AVA, het verslag van de raad van bestuur, MGT-8, het accountantsverslag, de ondertekende financiële staten en de toelichtingen bij de rekeningen)in te dienen binnen 30 dagen na AvA
Formulier MGT -7Indiening van de jaaraangifte (bestaande uit formulier MGT - 8, lijst van aandeelhouders)in te dienen binnen 60 dagen na AvA
Formulier MGT - 8Indiening van een conformiteitscertificaat, ontvangen van de secretaris van de onderneming
*Toepasselijk op ondernemingen met een gestort kapitaal van INR 10 Crore (INR 100 miljoen) of meer
in te dienen binnen 60 dagen na AvA
Formulier ADT - 1Indiening benoeming accountant voor komende 5 jaarin te dienen binnen 15 dagen na AvA
*van toepassing in geval van nieuwe benoeming van accountant
Formulier DIR-12Indiening regularisatie extra bestuurderin te dienen binnen 30 dagen na AvA
*van toepassing ingeval een Bestuurder werd benoemd in een Raad van Bestuur na de laatste Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Q4: jan-mrt
bestuursvergaderingVastlegging van het minimumaantal van vier vergaderingen van de Raad van Bestuur per jaar (BM 4)binnen 120 dagen na de vorige BM

Naast de bovenvermelde verplichte indieningen zijn er ook een aantal Occasionele indieningendie vervuld moeten worden, waarin wij u graag zullen bijstaan. Neem contact met ons op!

Financiën en naleving